کال آف ډیوټي

About کال آف ډیوټي

Call of Duty لومړنی کس دی چې په ګیم/لوبه کې ویشتونکی دی او د اکتویشن له لوري خپور شوی. په ۲۰۰۳ کال کې پيل شو. په لوبه کې ډيری هغو څیزونو باندې تمرکز شوی کوم چې په دویمه نړیواله جګړه کې ترسره شوي ول.

The series originally focused on the World War II setting, with Infinity Ward developing the first (2003) and second (2005) titles in the series and Treyarch developing the third (2006). Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) introduced a new, modern setting, and proved to be the breakthrough title for the series, creating the Modern Warfare sub-series. The game’s legacy also influenced the creation of a remastered version, released in 2016. Two other entries, Modern Warfare 2 (2009) and 3 (2011) were made. The sub-series received a soft-reboot with Modern Warfare in 2019. Infinity Ward has also developed two games outside of the Modern Warfare sub-series, Ghosts (2013) and Infinite Warfare (2016). Treyarch made one last World War II-based game, World at War (2008), before releasing Black Ops (2010) and subsequently creating the Black Ops sub-series. Three other entries, Black Ops II (2012), III (2015), and 4 (2018), were made. Sledgehammer Games, who were co-developers for Modern Warfare 3, have also developed two titles, Advanced Warfare (2014) and WWII (2017).

Game store link
Game Poster
Poster
ورکړئ نظر

Login
Loading...
Sign Up
Loading...